| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Tư vấn thay đổi trụ sở công ty

Page history last edited by Icslaw 7 years, 9 months ago

Theo quy định của luật doanh nghiệp thì trụ sở chính của công ty là nơi để giao dịch, trao đổi…. bắt buộc phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Doanh nghiệp bạn buộc phải thay đổi trụ sở công ty để đến một nơi thuật lợi hơn, Icslaw sẽ tư vấn giúp bạn các thủ tục liên quan đến hoạt động thay đổi trụ sở doanh nghiệp.

Tư vấn thay đổi trụ sở công ty

Icslaw sẽ tư vấn toàn bộ các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan đến thay đổi trụ sở công ty theo luật doanh nghiệp:

1.Bộ hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty gồm:

Trường hợp thay đổi trụ sở cùng tỉnh, thành phố:

  • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
  • Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

  • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  •  Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
  •  Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp nghiệp
  •  Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty
  •  Danh sách thành viên danh sách cổ đông sáng lập;

2. Icslaw sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng và đại diện khi ký kết hợp đồng sẽ làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước.
Hãy liên hệ với Icslaw để được hỗ trợ tốt nhất!

Được cập nhật từ: http://icslaw.vn/tu-van-thay-doi-tru-so-cong-ty/

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.